Vážení rodičia a milé deti, 

 

želáme Vám krásne leto plné veselých zážitkov a radostných úsmevov, aby ste si oddýchli a načerpali silu do ďalšieho školského roka. 

 

Tešíme sa na Vás po prázdninách :)

Vaše pani učiteľky a pán učiteľ.

summer clipart jwitropicalturtles minus spring summer clip art pinterest 728x576

Pin It

Srdečne gratulujeme šikovným športovcom z "D" triedy, ktorí na Olympijskom festivale detí a mládeže Olympijské hviezdičky získali 8 medailí. 

 

Šprint na 20 metrov:

1. miesto - Tobias Krištof

2. miesto - Lujza Štangová

 

Žabací skok z miesta: 

2. miesto - Kristián Krátky

 

Beh na 100 metrov:

1. miesto - Samuel Táborský

2. miesto - Ján Konuš

 

Preskakovanie olympijských kruhov:

2. miesto - Sára Kollárová

 

Prekážková dráha pre opičky:

2. miesto - Boris Kicko

 

Štafeta družstiev s kvetinkou:

2. miesto - "D" trieda

Pin It

Srdečne gratulujeme k oceneniam v súťaži "Mladý technik" deťom: 

 

Samkovi Táborskému s prácou "Robot" -  Mini technik v rámci prehliadky technickej tvorivosti projektu Protech

 

Jankovi Konušovi a jeho otcovi s prácou "Premakaný tereňák" - Najlepšia práca v kategórii výrobky z kovu

 

Timovi Hrušovskému a jeho otcovi s prácou "Drevenica" - Najlepšia práca v kategórii výrobky z dreva

 

Lilien Hrmovej a jej otcovi s prácou "Ťahač Chase" - Najlepšia práca v katefórii výrobky z papiera, kartónu.

 

Zároveň ďakujeme aj ostatným zúčastneným:

 

Matejovi Hric-Matúškovi s prácou "Kamión" - práca z lega

Natálii Michalovej s prácou "Vrtuľník" - práca zo skladačiek

Nikolajovi Žiliakovi a Adamovi Gajdošíkovi s prácou "Traktor s vlečkou" - modelársky výrobok

a celej "D" triede s prácou "Môj domov" - učebná pomôcka. 

 

 

 

Pin It

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje prerušenie prevádzky Materskej školy a jej elokovaných pracovísk v nasledovných termínoch:

 

od 02. 07. do 29. 07. 2018 

Materská škola,Ul. Dr. Janského č. 8 

Elokované pracovisko  Ul. Sládkovičova 1

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11

Elokované pracovisko  Ul. Rudenkova 1

 

od  30.07. do 26. 08. 2018 

Elokované  pracovisko Ul. M. R. Štefánika  23

Elokované pracovisko Ul. Rázusova  6   

Elokované  pracovisko Ul. A. Kmeťa  17

Elokované  pracovisko Ul. A. Kmeťa  11

 

Upozorňujeme na uhrádzanie resp. neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (podľa zákona č. 245/2008 § 28 odst.8 a) sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Záujem – resp. potrebu o MŠ v tomto období nahláste  učiteľkám v jednotlivých triedach   najneskôr do 18. 5. 2018.

Z dôvodu obmedzenej prevádzky MŠ budú uprednostnené deti rodičov, ktorí nemajú  možnosť zabezpečiť si opateru o svoje dieťa iným spôsobom.

Pin It

Kde bolo – tam bolo, deti z triedy „C“  a „D“ navštívili Mestskú knižnicu Michala Chrásteka v našom meste. V knižnici nás teta knihovníčka zaviedla do detského kútika, kde pre nás mala pripravený príbeh Ako vzniká knižka s rozprávkou  o Svadbe  žabiek . Deti sa hravou formou zapojili  do deja, čo sa im veľmi páčilo. Na pamiatku návštevy knižnice deti dostali krásne záložky – žabky. Návšteva knižnice spríjemnila dopoludnie našich detí .

Pin It