Zloženie rady materskej školy

zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ