Vážení rodičia

Vzhľadom k tomu, že prevádzka Materskej školy a jej elokovaných pracovísk bola v mesiaci JANUÁR obmedzená len pre rodičov pracujúcich pre kritickú infraštruktúru a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu, rodičia detí, ktoré sa nezúčastnili VVP v MŠ ani jeden deň, príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ  NEUHRÁDZAJÚ (žiadosti o prerušenie dochádzky a odpustenie príspevku sa nepodávajú!!). 

Deti, ktoré sa zúčastnili VVP v MŠ aspoň jeden deň, uhrádzajú príspevok v sume, ktorá je určená vo VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom v platnosti od 1.1.2021.

Pin It