Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom je právnym subjektom so šiestimi elokovanými pracoviskami s celodennou starostlivosťou. Materská škola je 28 – triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Riaditeľkou je Mgr. Martina Šimková. V elokovaných pracoviskách pracujú jej zástupkyne, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. V hospodársko-administratívnej budove Materskej školy pracujú na ekonomickom úseku zamestnanci, ktorí zabezpečujú ekonomický chod MŠ.

Charakteristiku MŠ a jej elokovaných pracovísk nájdete v jednotlivých sekciách.

Pin It