SEPTEMBERfutbalistka

 • IMATRIKULÁCIA FUTBALOVEJ ŠKOLIČKY

Podporovať pravidelný pohyb detí, rozvíjať ich pohybové zručnosti v triede so športovým zameraním pod vedením futbalových profesionálov

OKTÓBER  dieta s jablkom

 • DEŇ JABLKA SO STARÝMI RODIČMI

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a boja proti obezite podporovať zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Tvorivé dielničky so starými rodičmi na túto tému v mesiaci Úcty k starším - uvedomovať si potrebu a význam rodiny pre náš život

 

NOVEMBER deti pár

 • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

4.november 1829 Banská Bystrica - založenie prvej detskej opatrovne na Slovensku.

Uvedomiť si význam inštitucionálneho predšklského vzdelávania. Podporiť Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

 

DECEMBER stromcek 

 • PRÍĎ K NÁM, MILÝ MIKULÁŠ

Zažívať čarovnú atmosféru adventu, podieľať sa na predvianočných prípravách v MŠ

 • VIANOČNÁ KAPUSTNICA

Stretnutie s rodinami pri vianočnom stromčeku, spoločne prežívať jedinečnú vianočnú atmosféru

 

JANUÁR snehuliak1snehuliak

 • ŠPORTOVÝ DEŇ S KAMARÁTOM SNEHULIAKOM

Rozvíjať pohybové zručnosti detí pri sezónnych aktivitách

 

FEBRUÁR  klaunik

 • FAŠIANGOVÉ ZVYKY

Zvyšovať povedomie detí o ľudových zvykoch a tradíciách a udržiavať ich

     .    NA ĽUDOVÚ NÔTU

Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov

 

MAREC dieta s knihou

 • DETI DEŤOM 
  Dramatickú hru chápať ako komplex vzdelávacích činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie,
  predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu.

 

APRÍL  zemegula

 • EBU- CHODNÍK Z PRÍRODNÍK
  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie a vytvárať príležitosti na získanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami v EBU.
 • DOPRAVÁČIK

V modelových dopravných situáciách si osvojovať zásady bezpečného správania na ceste. Poznať význam používania ochranných reflexných prvkov či prilby na bicykel či korčule, dôležitosť poznania a rešpektovania dopravných značiek

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pripraviť pre nových kamarátov pred vstupom do škôlky príjemné a pútavé zážitky 

 

MÁJ dievcatko s tulipanmi

 • DEŇ RODINY

Spoločne s rodinami zažívať chvíle spontánnej radosti a pohody

 • PRO-TECH

Na elementárnej úrovni podporovať a rozvíjať technické myslenie a zručnosti detí

 

JÚN deti sveta

 • TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ

Zažívať chvíle radosti s kamarátmi 

 • OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK

Dodržiavať pravidlá fair play

 • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Pripraviť kamarátom, budúcim školákom nezabudnuteľnú rozlúčku s MŠ

 

Pin It