17Zameranie:

Obohacovať výchovu a vzdelávanie o pohybové a športové aktivity so zapojením rodiny, s možnosťou navštevovania futbalovej triedy.

 

42Cieľ:
Vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú, pohybovo zdatnú osobnosť, schopnú samostatne myslieť a svojimi názormi a konaním pozitívne ovplyvňovať svoje okolie.

 

Špecifické ciele:
1.) V spolupráci s rodinou podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin detí zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít
2.) Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel s možnosťou navštevovať Futbalovú školičku
3.) Rozvíjať a udržiavať harmonické vzťahy materskej školy s rodinou.
4.) Poskytovať deťom bezpečné miesto, kde môžu robiť chyby a naprávať ich, mať pocit istoty, že ostatní prijímajú jeho samotného, jeho správanie, prejavy a postoje.

 

Charakteristika:
V roku 1996 ET získala od Ministerstva školstva SR štatút experimentálnej školy. Overovali sme alternatívnu metodickú príručku programu Krok za krokom pre učiteľky MŠ. V súčasnosti využívame prvky metodiky Krok za krokom vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V roku 2014 bola vytvorená trieda so športovým zameraním Futbalová školička. Budova školy je dvojposchodová pozostávajúca z dvoch budov prepojených koridorom a samostatnou školskou kuchyňou.

Exteriér: 
Budova je účelová. Nachádza sa v nej 5 tried, ktoré svojim vybavením vyhovujú požiadvkám súčasného trendu. MŠ má rodinno - športový charakter, záujem detí o navštevovanie triedy so športovým zameraním prispôsbujeme požiadvkám rodičov. V blízkosti MŠ sa nachádzajú historické budovy - kaštieľ, kostol a Park Štefana Moysesa s malou zoologickou záhradou. Areál prešiel väčšou rekonštrukciou, jeho súčasťou je záhradné vybavenie - hojdačky, preliezačky, lezecká stena, drevený vláčik a autobus, vysadená zeleň, chodníky na bicyklovanie a kolobežkovanie a obnovené pieskoviská. V rámci projektu Kútik zdravia bol vysadený záhon s ovocnými kríkmi.

 

Interiér: 
Vyhovuje požiadavkám realizovaných aktivít, je vybavené dostatočným množstvom materiálu, ktorý je pre deti príťažlivý, obohacuje ich tvorivosť, predstavivosť, manuálnu zručnosť, samostatnosť, rozhodovanie a je im neustále k dispozícii. Každá trieda má počítač s detskými edukačnými programami, moderné didaktické hračky, ktoré sme získali s finančnou podporou rodičov. Štyri triedy majú interaktívne tabule.

Deťom je podávaná plnohodnotná, pestrá celodenná strava, prípadne poldenná podľa záujmu rodičov. Tri triedy majú spoločnú jedáleň, dve triedy (madšie deti) stolujú vo svojich triedach.

 

Projekty: 

Pro - Tech, Hravo a bezpečne, Recyklohry

 

15Aktivity 
Anglický jazyk, Hipoterapia, práca s PC a modernými didaktickými hračkami

Trieda Futbalová školička.

 

futbalkaZameranie triedy FUTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Vytvára podmienky pre rozvoj všeobených pohybových schopností detí na získanie základných herných a futbalových zručností.

 

Charakteristika triedy
Futbalová školička je súčasťou EP MŠ A. Kmeťa č.11. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 4 do 6 rokov. Orientuje sa na všeobecný pohybový rozvoj detí zameraný na získanie základných herných a futbalových zručností. Vychováva deti v priaznivej atmosfére k športu a športovým aktivitám, zdravému životnému štýlu a hre fair play.

 

Cieľ

Rešpektovať osobnosť dieťaťa, podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin, zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít zameraných na získanie základných herných a futbalových zručností.

 

Špecifické ciele
1.) Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť s rešpektovaním individuálnych možností a predpokladov detí
2.) Rozvíjať sebakritiku, sebaovládnie a sebadôveru detí
3.) Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel
4.) Vychovávať deti k morálnym hodnotám
5.) Prostredníctvom hry rozvíjať úctu, vzťah a hrdosť k športovej hre
6.) Rešpektoať druhých a spolupracovať s nimi

V blízkosti MŠ sa nachádza sídlisko Centrum II s multifunkčným ihriskom, ktoré Futbalová školička využíva na rozvoj herných zručností pod vedením futbalových trénerov a pani učiteliek. Na tréningy využíva tiež telocvičňu susedného EP MŠ A. Kmeťa č.17

 

 


Pin It
Attachments:
Download this file (Nase_zasady_Maco.doc)Naše zásady Maco206 kB
Download this file (Trieda_Futbalova_skolicka.docx)Futbalová školička74 kB
Download this file (Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf)2% z dane127 kB