PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCA S RODIČMI)
MATERSKEJ ŠKOLY EP- A. Kmeťa č.17
ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

 

SEPTEMBER

- Už som škôlkár – umožniť rodičom zúčastniť sa procesu adaptácie so svojim dieťaťom zameraným na rešpektovanie vývinových špecifík detí.

- Celoškolské a triedne stretnutia rodičov – skvalitňovať poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov s rodinou z hľadiska pozitívneho prínosu na osobný rozvoj detí.

OKTÓBER

- Jesenná fantázia – organizovať aktivity pre zákonných zástupcov a verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. 

 

NOVEMBER
Deň materských škôl – podporovať DMŠ ako podporu významu MŠ.

Strašidielka v škôlke – lampiónový sprievod za účasti rodičov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.

 

DECEMBER
- Čas vianočný, čas sviatočný – posedenie rodičov a detí formou vianočnej besiedky s aktívnou účasťou detí so SZP.


JANUÁR
- Chceme mať doma prváka? – odborná prednáška pre rodičov detí predškolského veku.


FEBRUÁR
- Fašiangy Turice – fašiangovou veselicou na ŠD šíriť ľudové zvyky a tradície

MAREC
- Morena, Morena – oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti.

APRÍL
- Stavanie mája - oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti.

MÁJ
- Mamičke a oteckovi z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí.

 JÚN 

- Karneval – karneval detí v maskách na ŠD za účasti rodičov a širokej verejnosti.

Pin It

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY
EP- A. Kmeťa č. 17
ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

SEPTEMBER 

 • Európsky týždeň športu – spoločné cvičenie detí na školskom dvore realizáciou pravidelných zdravotných cvičení.chlapec s kruhom
 • Mliečny deň – konzumáciou mliečnych výrobkov sa zamerať na podporu zdravia a zdravého životného štýlu detí.deň mlieka

 

OKTÓBER

 • Stratený poklad – branná vychádzka spojená s rozvojom pohybových schopností detí, fyzickou aktivitou a prekonávaním prírodných prekážoktruhlica
 • Zdravé jabĺčko – ochutnávkou zdravej výživy posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu. 

                                                                                          jabĺčko

NOVEMBER

 • Deň materských škôl – aktivitami podporovať význam, poslanie a opodstatnenie materských škôl

                                                   deti

DECEMBER

 • Mikuláš v MŠ – pri rozsvietení jedličky na ŠD zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti detí vo vzťahu k ich vlastnému pokroku.

                                                                               Mikuláš na sánkach

JANUÁR

 • Hokusy - pokusy – podporovať experimentovanie, bádateľské hry a sebahodnotiace zručnosti.  bubliny

 FEBRUÁR

 • Vesmír očami detí – návštevou Planetária rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením spojené so zapojením detí do výtvarnej súťaže.

                                                                     raketa

 • Fašiangy, Turíce – využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára a harmoniku v spojení s ľudovými zvykmi a tradíciami.
                                                                            bubon

  MAREC
 • Z rozprávky do rozprávky – formou divadielka predstaviť rozprávkové príbehy pre deti so zameraním na jazykovú kultúru a tvorivým sebavyjadrovaním prostredníctvom rolových hier.                                                                                                  hrad
 • Vítanie jari - vynášanie Moreny spojené s jarnými zvykmi a obyčajami.      kvet
 • APRÍL
 • Malí ochranári zeme – aktivity s enviromentálnym zameraním namierené na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.                                                                       zem
 • Stavanie mája – oživovanie ľudových zvykov a tradícií s využitím detských hudobných nástrojov a harmoniky.

 

MÁJ

 • Mamičke a oteckovi z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí.srdiečka
 • Plavecké hry vo vode - sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.

 

JÚN

 • Týždeň detských radostí - aktivitami zvýšiť zapojenie detí do pohybových, relaxačných a súťaživých hier v prírode, grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu.
 • Olympiáda hviezdičiek - pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí .
 • Protech - podporovať aktivitu detí, ich sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi.
 • Sľub priateľstva – rozlúčka predškolákov s MŠ.

                                                                                                 víly

Pin It

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY A RODINY
EP Ul. A. Kmeťa č.17, ZH
ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018


SEPTEMBER
Už som škôlkár – umožniť rodičom zúčastniť sa procesu adaptácie so svojim dieťaťom zameraným na rešpektovanie vývinových špecifík detí. 

Celoškolské a triedne stretnutia rodičov – skvalitňovať poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov s rodinou z hľadiska pozitívneho prínosu na osobný rozvoj detí. Zástupkyňa MŠ


OKTÓBER
Jesenná fantázia – organizovať aktivity pre zákonných zástupcov a verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. 


NOVEMBER
Deň materských škôl – podporovať DMŠ ako podporu významu MŠ. 
Svietiaci lampášik – lampiónový sprievod za účasti rodičov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.


DECEMBER
Čas vianočný, čas sviatočný – posedenie rodičov a detí formou vianočnej besiedky s aktívnou účasťou detí so SZP. 


JANUÁR
Chceme mať doma prváka? – odborná prednáška pre rodičov detí predškolského veku. Zástupkyňa MŠ


FEBRUÁR
Fašiangy Turice – fašiangovou veselicou na ŠD šíriť ľudové zvyky a tradície 


MAREC
Morena, Morena – oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti. 


APRÍL
Stavanie mája - oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti. 


MÁJ
Mamičke z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí. 


JÚN
Karneval – karneval detí v maskách na ŠD za účasti rodičov a širokej verejnosti. 

                                                                                rodina

Pin It

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY
EP Ul. A. Kmeťa č.17, ZH
ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018

 

 • SEPTEMBER
  Cestou - necestou – branná vychádzka spojená s rozvojom pohybových schopností detí, fyzickou aktivitou a prekonávaním prírodných prekážok
  Deň mlieka – konzumáciou mliečnych výrobkov sa zamerať na podporu zdravia a zdravého životného štýlu detí. 

 • OKTÓBER
  Európsky týždeň športu – spoločné cvičenie detí na školskom dvore realizáciou pravidelných zdravotných cvičení. 
  Deň zdravého jablka – ochutnávkou zdravej výživy posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu. 

 • NOVEMBER
  Deň materských škôl – aktivitami podporovať význam, poslanie a opodstatnenie materských škôl 

 • DECEMBER
  Mikuláš v MŠ – pri rozsvietení jedličky na ŠD zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti detí vo vzťahu k ich vlastnému pokroku.

 • JANUÁR
  Hokusy - pokusy – podporovať experimentovanie, bádateľské hry a sebahodnotiace zručnosti. 

 • FEBRUÁR
  Vesmír očami detí – návštevou Planetária rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením spojené so zapojením detí do výtvarnej súťaže. C,D,E trieda
  Fašiangy, Turíce – využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára a harmoniku v spojení s ľudovými zvykmi a tradíciami. 

 • MAREC
  Z rozprávky do rozprávky – formou divadielka predstaviť rozprávkové príbehy pre deti so zameraním na jazykovú kultúru a tvorivým sebavyjadrovaním prostredníctvom rolových hier. D trieda
  Vítanie jari - vynášanie Moreny spojené s jarnými zvykmi a obyčajami. 

 • APRÍL
  Malí ochranári zeme – aktivity s enviromentálnym zameraním namierené na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 
  Stavanie mája – oživovanie ľudových zvykov a tradícií s využitím detských hudobných nástrojov a harmoniky. 

 • MÁJ
  Mamičke z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí. 
  Plavecké hry vo vode - sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity. C, D trieda

  JÚN
  Týždeň detských radostí - aktivitami zvýšiť zapojenie detí do pohybových, relaxačných a súťaživých hier v prírode, grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu. 
  Olympiáda hviezdičiek - pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí .
  Protech - podporovať aktivitu detí, ich sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi. C, D trieda
  Sľub priateľstva – rozlúčka predškolákov s MŠ. C, D trieda
 •                               deti
Pin It