PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY
EP Ul. A. Kmeťa č.17, ZH
ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018

 

 • SEPTEMBER
  Cestou - necestou – branná vychádzka spojená s rozvojom pohybových schopností detí, fyzickou aktivitou a prekonávaním prírodných prekážok
  Deň mlieka – konzumáciou mliečnych výrobkov sa zamerať na podporu zdravia a zdravého životného štýlu detí. 

 • OKTÓBER
  Európsky týždeň športu – spoločné cvičenie detí na školskom dvore realizáciou pravidelných zdravotných cvičení. 
  Deň zdravého jablka – ochutnávkou zdravej výživy posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu. 

 • NOVEMBER
  Deň materských škôl – aktivitami podporovať význam, poslanie a opodstatnenie materských škôl 

 • DECEMBER
  Mikuláš v MŠ – pri rozsvietení jedličky na ŠD zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti detí vo vzťahu k ich vlastnému pokroku.

 • JANUÁR
  Hokusy - pokusy – podporovať experimentovanie, bádateľské hry a sebahodnotiace zručnosti. 

 • FEBRUÁR
  Vesmír očami detí – návštevou Planetária rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením spojené so zapojením detí do výtvarnej súťaže. C,D,E trieda
  Fašiangy, Turíce – využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára a harmoniku v spojení s ľudovými zvykmi a tradíciami. 

 • MAREC
  Z rozprávky do rozprávky – formou divadielka predstaviť rozprávkové príbehy pre deti so zameraním na jazykovú kultúru a tvorivým sebavyjadrovaním prostredníctvom rolových hier. D trieda
  Vítanie jari - vynášanie Moreny spojené s jarnými zvykmi a obyčajami. 

 • APRÍL
  Malí ochranári zeme – aktivity s enviromentálnym zameraním namierené na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 
  Stavanie mája – oživovanie ľudových zvykov a tradícií s využitím detských hudobných nástrojov a harmoniky. 

 • MÁJ
  Mamičke z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí. 
  Plavecké hry vo vode - sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity. C, D trieda

  JÚN
  Týždeň detských radostí - aktivitami zvýšiť zapojenie detí do pohybových, relaxačných a súťaživých hier v prírode, grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu. 
  Olympiáda hviezdičiek - pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí .
  Protech - podporovať aktivitu detí, ich sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi. C, D trieda
  Sľub priateľstva – rozlúčka predškolákov s MŠ. C, D trieda
 •                               deti
Pin It