PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY A RODINY
EP Ul. A. Kmeťa č.17, ZH
ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018


SEPTEMBER
Už som škôlkár – umožniť rodičom zúčastniť sa procesu adaptácie so svojim dieťaťom zameraným na rešpektovanie vývinových špecifík detí. 

Celoškolské a triedne stretnutia rodičov – skvalitňovať poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov s rodinou z hľadiska pozitívneho prínosu na osobný rozvoj detí. Zástupkyňa MŠ


OKTÓBER
Jesenná fantázia – organizovať aktivity pre zákonných zástupcov a verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. 


NOVEMBER
Deň materských škôl – podporovať DMŠ ako podporu významu MŠ. 
Svietiaci lampášik – lampiónový sprievod za účasti rodičov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.


DECEMBER
Čas vianočný, čas sviatočný – posedenie rodičov a detí formou vianočnej besiedky s aktívnou účasťou detí so SZP. 


JANUÁR
Chceme mať doma prváka? – odborná prednáška pre rodičov detí predškolského veku. Zástupkyňa MŠ


FEBRUÁR
Fašiangy Turice – fašiangovou veselicou na ŠD šíriť ľudové zvyky a tradície 


MAREC
Morena, Morena – oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti. 


APRÍL
Stavanie mája - oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti. 


MÁJ
Mamičke z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí. 


JÚN
Karneval – karneval detí v maskách na ŠD za účasti rodičov a širokej verejnosti. 

                                                                                rodina

Pin It