PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY
EP- A. Kmeťa č. 17
ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

SEPTEMBER 

 • Európsky týždeň športu – spoločné cvičenie detí na školskom dvore realizáciou pravidelných zdravotných cvičení.chlapec s kruhom
 • Mliečny deň – konzumáciou mliečnych výrobkov sa zamerať na podporu zdravia a zdravého životného štýlu detí.deň mlieka

 

OKTÓBER

 • Stratený poklad – branná vychádzka spojená s rozvojom pohybových schopností detí, fyzickou aktivitou a prekonávaním prírodných prekážoktruhlica
 • Zdravé jabĺčko – ochutnávkou zdravej výživy posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu. 

                                                                                          jabĺčko

NOVEMBER

 • Deň materských škôl – aktivitami podporovať význam, poslanie a opodstatnenie materských škôl

                                                   deti

DECEMBER

 • Mikuláš v MŠ – pri rozsvietení jedličky na ŠD zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti detí vo vzťahu k ich vlastnému pokroku.

                                                                               Mikuláš na sánkach

JANUÁR

 • Hokusy - pokusy – podporovať experimentovanie, bádateľské hry a sebahodnotiace zručnosti.  bubliny

 FEBRUÁR

 • Vesmír očami detí – návštevou Planetária rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením spojené so zapojením detí do výtvarnej súťaže.

                                                                     raketa

 • Fašiangy, Turíce – využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára a harmoniku v spojení s ľudovými zvykmi a tradíciami.
                                                                            bubon

  MAREC
 • Z rozprávky do rozprávky – formou divadielka predstaviť rozprávkové príbehy pre deti so zameraním na jazykovú kultúru a tvorivým sebavyjadrovaním prostredníctvom rolových hier.                                                                                                  hrad
 • Vítanie jari - vynášanie Moreny spojené s jarnými zvykmi a obyčajami.      kvet
 • APRÍL
 • Malí ochranári zeme – aktivity s enviromentálnym zameraním namierené na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.                                                                       zem
 • Stavanie mája – oživovanie ľudových zvykov a tradícií s využitím detských hudobných nástrojov a harmoniky.

 

MÁJ

 • Mamičke a oteckovi z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí.srdiečka
 • Plavecké hry vo vode - sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.

 

JÚN

 • Týždeň detských radostí - aktivitami zvýšiť zapojenie detí do pohybových, relaxačných a súťaživých hier v prírode, grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu.
 • Olympiáda hviezdičiek - pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí .
 • Protech - podporovať aktivitu detí, ich sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi.
 • Sľub priateľstva – rozlúčka predškolákov s MŠ.

                                                                                                 víly