PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCA S RODIČMI)
MATERSKEJ ŠKOLY EP- A. Kmeťa č.17
ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

 

SEPTEMBER

- Už som škôlkár – umožniť rodičom zúčastniť sa procesu adaptácie so svojim dieťaťom zameraným na rešpektovanie vývinových špecifík detí.

- Celoškolské a triedne stretnutia rodičov – skvalitňovať poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov s rodinou z hľadiska pozitívneho prínosu na osobný rozvoj detí.

OKTÓBER

- Jesenná fantázia – organizovať aktivity pre zákonných zástupcov a verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. 

 

NOVEMBER
Deň materských škôl – podporovať DMŠ ako podporu významu MŠ.

Strašidielka v škôlke – lampiónový sprievod za účasti rodičov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.

 

DECEMBER
- Čas vianočný, čas sviatočný – posedenie rodičov a detí formou vianočnej besiedky s aktívnou účasťou detí so SZP.


JANUÁR
- Chceme mať doma prváka? – odborná prednáška pre rodičov detí predškolského veku.


FEBRUÁR
- Fašiangy Turice – fašiangovou veselicou na ŠD šíriť ľudové zvyky a tradície

MAREC
- Morena, Morena – oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti.

APRÍL
- Stavanie mája - oživovanie ľudových zvykov a tradícií za účasti rodičov a širokej verejnosti.

MÁJ
- Mamičke a oteckovi z lásky – celoškolským programom venovaný mamičkám stimulovať sociálny a emocionálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti detí.

 JÚN 

- Karneval – karneval detí v maskách na ŠD za účasti rodičov a širokej verejnosti.

Pin It