týžden detských radostí

Pin It

                                               zápis do MŠ

Pin It

deň rodiny

Pin It

 

 

Ďakujeme všetkým rodičom a darcom za poukázanú čiastku

2% z dane za rok 2020

na účet OZ Úsmev na Ulici Andreja Kmeťa 17 v Žiari nad Hronom.

Pomocou týchto finančných prostriedkov boli zakúpené didaktické pomôcky na výchovu a vzdelávanie pre deti a zrekonštruovali sa aj priestory školskej kuchynky a jedálne, včetne obkladačiek, podláh a regálov. Bola zakúpená aj umývačka na mytie nádob.
A preto sa aj tento rok s prosbou obraciame na Vás, milí rodičia a darcovia a budeme radi ak na nás budete myslieť aj tento rok.
Ďakujeme.     smailík1

Pin It

M A T E R S K Á Š K O L A
Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom


Zákonní zástupcovia detí
Elokované pracovisko
Ul. A. Kmeťa 17
965 01 Žiar nad Hronom

 

 


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom
Šimková/6725122 16. február 2022

 

Vec
Obmedzenie prevádzky materskej školy – oznam

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom v súlade s § 150a ods.2 písm. c) Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID -19 - na základe pozitívneho výsledku AG testu na Covid 19 u dieťaťa, obmedzuje prevádzku Elokovaného pracoviska Ul. A. Kmeťa 17, Žiar nad Hronom prerušením výchovno-vzdelávacej činnosti v triede D od 17.2.2022 do 18.2.2022, ak RÚVZ v Žiari nad Hronom nerozhodne inak.

 

S pozdravom

 

 

 

Mgr. Martina Šimková
riaditeľka MŠ

 

 

 

Pin It