Zameranie: veselyDomcek

Obohacuje výchovu a vzdelávanie o pohybové aktivity a výchovu k zdravému životnému štýlu.


Cieľ:
Podporovať zdravý rast a správny psychosomatický a psychomotorický vývin dieťaťa zaraďovaním pohybových a športových aktivít a utvárať kladný vzťah k pohybu a športu,k správnej životospráve a zdravému životnému štýlu.

 

Špecifické ciele:

1. Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti, poskytnúť priestor na získanie kladného vzťahu k pohybu a športu, prostredníctvom pohybových hier, cvičení a súťaží.
2. Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť a zdravie, otužovať detský organizmus .
3. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu zaraďovaním športových aktivít a osvojovaním návykov správnej životosprávy.

 

Charakteristika:

MŠ Dr. Janského č.8, daná do užívania v r.1976, poskytuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, v 4 triedach - spravidla rovnakého veku. Umožňuje aj poldenný pobyt v MŠ, ak o to požiadajú rodičia.


INTERIÉR: 
          MŠ je umiestnená v účelovej 2 pavilónovej budove (hospodársky a školský), ktoré sú spojené otvorenou chodbou.
Hospodársky pavilón - riaditeľňa, kancelária ekonomického úseku, kancelária zástupkyne, kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa s príslušenstvom, miestnosti pre zamestnankyne ŠJ, sklady ŠJ, sklad prádla.
Školský pavilón
-prízemie: triedy A „Mravčekovia“ pre 2 – 3 ročné deti a B „Včielky“ pre 3 – 4 ročné deti spoločne so spálňou a s príslušnými priestormi (šatňa, umyváreň, WC), kuchynky, sklad učebných pomôcok (ďalej UP),
-poschodie: triedy C „Lienky“ pre 4 – 6 ročné deti a D „Motýliky“ pre 5 – 6 ročné deti s rovnakými priestormi, vrátane minitelocvične.
Prízemie s poschodím spája vonkajšie schodište. Triedy sú priestranné s dostatočným množstvom slnka, slúžia ako herne, jedálne i spálne (v 1 triede sa rozkladajú ležadlá). Vyhovujú potrebám danej vekovej kategórie a počtu detí. Vybavenie jednotlivých tried priebežne modernizujeme a dopĺňame o nové pomôcky, didaktickú techniku, hračky a detskú literatúru.

 

EXTERIÉR:

          Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritériá pre voľný pohyb detí. Je vysadený ihličnatými a listnatými stromami, okrasnými kríkmi a kvetinovými záhonmi. ŠD je vybavený pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami, dreveným sedením, altánkom a lavičkami, ktoré využívame na rôzne aktivity, hry, oddych a relaxáciu. Súčasťou je dostatok voľnej trávnatej plochy využívanej na športové a pohybové hry detí. Má vybudované cestičky a chodníky s dopravnými značkami vhodné pre kolobežky a odrážadlá. Celý areál je chránený tehlovým plotom.

Projekty: Zeleninkovo,Protech, Zdravý úsmev, Lego education, Dorotka hravo zdravo, Zeleň patrí deťom, S hudbou je nám veselo ,Svet detskej radosti, Kniha náš priateľ a pomocník, Dental Alarm, detská atletika

Aktivity: Hipoterapia,  rozvíjanie počítačovej gramotnosti- práca s interaktívnou tabuľou, výučba anglického jazyka s lektorom.

 

 

 

Pin It