Zameranie
Obohacovať výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na získavanie počítačovej gramotnosti detí a rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti pomocou práce s PC.

 

Špecifické ciele:
1.) Rozvíjať IKT kompetencie detí s využitím programov zameraných na predčitateľskú gramotnosť.
2.) Podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebareflekciu. Zlepšiť podmienky na rozvoj individuality dieťaťa.
3.) Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, uplatňovať bádateľský prístup a experimentovanie.

 

Charakteristika:
Materská škola je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v troch účelových budovách. V materskej škole sú tri homogénne triedy. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov v čase od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Podľa platnej legislatívy je kapacita materskej školy 63 detí.
Budovy sú spojené krytými koridormi. V hospodárskej budove je dielňa PROTECHU a kuchyňa, odkiaľ sa strava roznáša do tried.

 

Exteriér:
Priestorové členenie a vybavenie školského dvora umožňuje deťom spoločné pohybové aktivity, tvorivé hrové aktivity, environmentálne aktivity a priestor pre oddych, relaxáciu a náučný chodník.
Dvor je vybavený novým, vhodným a bezpečným didaktickým zariadením podľa súčasných trendov a noriem EÚ /domček s počítadlom, 6 miestny kolotoč, pružinové hojdačky auto a loď, pieskovisko,kombinovaná zostava auto so šmýkačkou a vláčik. V lete využívame tieniacu plachtu a osviežovanie detí vodnou parou.
V areáli MŠ je vlastná skalka s atraktívnymi skalničkami a okrasnými kríkmi, dve kryté terasy , množstvo zelene a ihličnatých stromov. Ekozáhrada v oddychovej zóne je s množstvom lavičiek, dreveným domčekom, kŕmitkami a domčekami pre hmyz. Je ideálna na skúmanie a pozorovanie fauny a flóry. Pobyt v nej umožňuje deťom zažiť praktické vyučovanie v prírodnom prostredí.
Celý areál je obrastený živým plotom z orgovánu.

 

Interiér:
Každá trieda má samostatný vchod, predsieň, šatňu, herňu, spálňu, hygienické a stravovacie príslušenstvo. V triedach je vymedzený priestor pre hrové a pracovné aktivity, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít. Doplňujú sa učebné pomôcky a ďalší výchovný materiál, podlahové krytiny, detský nábytok, technický materiál k projektu Protech. Aktualizuje sa fond detskej a pedagogickej odbornej literatúry.
Multimediálna učebňa je určená na získavanie počítačovej gramotnosti detí aj pedagogických zamestnancov, edukačný proces sa stal príťažlivejší, zvýšila sa aktívna účasť detí na výchove a vzdelávaní.
V dielni PROTECHU si deti osvojujú pracovné návyky. Cieľom je vzbudiť záujem o techniku ako takú už u detí predškolského veku a podnietiť záujem detí v budúcnosti študovať odbory technického smeru. Zamestnať sa a profesijne sa rozvíjať a realizovať v podnikoch priemyselného parku v Žiari nad Hronom, osvojením si elementárnych technických zručností a poznatkov.

 

Projekty:
Ekozáhrada - relaxačno náučná zóna pre deti, Zeleň patrí deťom, Protech,  Malí technici

 

Aktivity:
Environmentálne aktivity,  hipoterapia – jazdenie na poníkoch, rozvoj technickej tvorivosti a zručnosti v dielni PROTECHU, turistické vychádzky do okolia mesta, výučba anglického jazyka, rozvoj elementárnych zručností s PC v multimediálnej učebni, celodenné výlety do ZOO v Bojniciach, tvorivé dielne so starými rodičmi a rodičmi detí, Zimná besiedka v divadelnej sále MsKC

 

 

 

Pin It