Zameranie
Obohacovať výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na získavanie počítačovej gramotnosti detí a rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti pomocou práce s PC.

 

Cieľ
Stimulovať rozvoj psychomotorického vývinu detí v podmienkach materskej školy.

 

Špecifické ciele:
1.) Skorým rozpoznaním ťažkostí a vhodnými cvičeniami predísť tomu, aby bolo v škole dieťa neúspešné a nemuselo navštevovať CPPPaP.
2.) Stimulovať rozvoj psychomotorického vývinu detí v podmienkach MŠ
3.) Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.

 

Charakteristika:
Materská škola je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v troch účelových budovách. V minulosti sa v nej prevádzkovali jasle, od roku 1991 sa tu nachádza materská škola s tromi homogénnymi triedami. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov v čase od 6.0 hod. do 17.00 hod.
Podľa platnej legislatívy je kapacita materskej školy 63 detí.
Budovy sú spojené krytými koridormi, v hospodárskej budove je kuchyňa, odkiaľ sa strava roznáša do tried.

 

Exteriér:
Priestorové členenie a vybavenie školského dvora umožňuje deťom spoločné pohybové aktivity, tvorivé hrové aktivity, priestor na edukačný chodník, environmentálne aktivity a priestor pre oddych a relaxáciu.
Dvor je vybavený novým, vhodným a bezpečným didaktickým zariadením podľa súčasných trendov a noriem EÚ /domček s počítadlom, 6 miestny kolotoč, pružinové hojdačky auto a loď, pieskovisko s vežičkami a kombinovaná zostava auto so šmýkačkou.
V areáli MŠ je aj bazén, vlastná skalka s atraktívnymi skalničkami a okrasnými kríkmi, dve kryté terasy , množstvo zelene a ihličnatých stromov.
Celý areál je obrastený živým plotom z orgovánu.

 

Interiér:
Každá trieda má samostatný vchod, predsieň, šatňu, herňu, spálňu, hygienické a stravovacie príslušenstvo. V triedach je vymedzený priestor pre hrové a pracovné aktivity, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít. Doplňujú sa učebné pomôcky a ďalší výchovný materiál, podlahové krytiny, nové stoly a stoličky, technický materiál k projektu Protech, šijací stroj. Aktualizuje sa fond detskej a pedagogickej odbornej literatúry.
Z priestorov bývalej kočikárne sa zriadila multimediálna učebňa, ktorá je určená na získavanie počítačovej gramotnosti detí aj pedagogických zamestnancov, edukačný proces sa stal príťažlivejší, zvýšila sa aktívna účasť detí na výchove a vzdelávaní.
Zadaptovaním priestorov bývalej práčovne sa zriadila dielňa PROTECHU.
Cieľom je vzbudiť záujem o techniku ako takú, už u detí predškolského veku a podnietiť záujem detí v budúcnosti študovať odbory technického smeru, zamestnať sa a profesijne sa rozvíjať a realizovať v podnikoch priemyselného parku v Žiari nad Hronom, osvojením si pracovných návykov a elementárnych technických zručností a poznatkov.

 

Projekty:
Ekohry v MŠ, Zeleň patrí deťom, Protech, Zdravý úsmev, Malí technici

 

Aktivity:
Environmentálne aktivity, plavecké hry vo vode, hipoterapia – jazdenie na poníkoch, rozvoj technickej tvorivosti a zručnosti v dielni PROTECHU, turistické vychádzky do okolia mesta, výučba anglického jazyka, rozvoj elementárnych zručností s PC v multimediálnej učebni, celodenné výlety do farmy U Mariky alebo do ZOO v Bojniciach, tvorivé dielne so starými rodičmi a rodičmi detí, Zimná besiedka v divadelnej sále MsKC

 

 

 

Pin It