R o z h o d n u t i e

o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný orgán v oblasti vzdelávania podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 7b zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č.5/2013, o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších zmien:

rozhodol o úhrade pomernej časti príspevku (9 pracovných dní). určeného na čiastočnú úhradu výdavkov za pobytom dieťaťa v materskej škole, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení

v období od: 13.03.2020 do 30.04.2020,

a/ za deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom - v sume: 4,05 €,

b/ za deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v meste Žiar nad Hronom - v sume: 8,19 €,

c/ za deti od 2 do 3 rokov - v sume: 20,43 €

d/ za dieťa od 2 do dovŕšenia 3 rokov zaradeného do triedy Aleš - CV v sume: 53,19 €,

e/ za dieťa od 3 do 6 rokov zaradeného do triedy Aleš - CV v sume: 40,95 €,

f/ za dieťa od 2 do dovŕšenia 3 rokov zaradeného do triedy Aleš - PV v sume: 32,76 €,

g/ za dieťa od 3 do 6 rokov zaradeného do triedy Aleš - PV v sume: 24,57 €,

h/ za dieťa , ktoré má jeden rok pred plnením PŠD zaradeného do triedy Aleš v sume: 35,01 €,

 

pre: zákonných zástupcov detí navštevujúcich v školskom roku 2019/2020 Materskú školu,

Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom a jej elokované pracoviská.

Pin It
 
MOJEJ MAMIČKE Z LÁSKY
mame
 

Detičky majú radi kvietky, autá, vtáčiky, každú hračku maličkú. Lež najväčšmi zo všetkého ĽÚBIA SVOJU MAMIČKU.  Aj my, pani učiteľky Vám prajeme krásny deň plný lásky a radosti zo svojich detičiek.

 
Pin It

    MILÍ RODIČIA,   

 

z dôvodu pretrvávania korona krízy

a prerušenia prevádzky materskej školy,

Vám v prípade záujmu sprístupňujeme škôlku

a tým možnost vyzdvihnutia osobných vecí Vášho dieťatka.

 

                                       KEDY:   16.04.2020 (štvrtok)

                    O KOĽKEJ:   od 16:00 do 17:00 hod.   

   

Pri návšteve materskej školy

prosíme dodržať platné epidemiologické opatrenia 

(ochranné rúška, rukavice, dostatočný odstup) 

                    

Pin It

 

Veľká noc

 

Zniesla sliepka vajíčko. 

Jedno? To bolo máličko.

Zniesla druhé vajíčko,

aj to bolo máličko.

Keď ich bolo dvanásť pane,

sliepočka si sadla na ne.

Sedela, sedela, až raz prišla nedeľa.

Škrupinky sa popukali,

kuriatka z nich vykúkali.

A keď prišiel pondelok,

sliepka vedie na dvor dvanásť žltých kuriatok.

 

Všetkým Vám prajeme krásnu, príjemnú a hlavne

 

veselú VEĽKÚ NOC.

Pin It

noty    LA, LA, LA, LA, LA,   noty

   TRALALA, TRALALA... ZÁBAVA SA ZAČALA...

 

Dňa 4.3.2020 do našej škôlky zavítalo hudobné divadielko

s témou "NA FARME".

Detičky si zaspievali, zatancovali a dostali aj sladkú odmenu.

(viď. galéria fotografií)

Pin It