SEPTEMBER

 

 • Vitaj v škôlke – spolupracovať s rodičmi novoprijatých detí.
 • Poznávaj a chráň (turistická vychádzka do okolia MŠ) - podporovať rozvíjanie pohybových schopností.
 • Jesenný trojboj (beh, hod, skok) - posilňovať a upevňovať zdravie detí, rozvíjaťpohybové zručnosti a súťaživosť.

 

OKTÓBER

 • "Deň jablka" - sušenie a konzumácia jabĺk, pozorovať proces sušenia (zdravá výživa).
 • Jesenné variácie - z prinesenej zeleniny a ovocia urobiť výstavku, poznávať pomocou zmyslov
 • "Deň úcty k starším" - rozvíjať spoluprácu rodiny a školy, využiť odpadový materiál pri spoločnej výrobe darčekov pre starých rodičov.

 

NOVEMBER

 • Tekvičkovo - podporovať aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu detí, rozvíjať spoluprácu dieťa-rodič-MŠ

 

DECEMBER  

 • Stretnutie s Mikulášom – spolupráca rodičov pri organizovaní Mikuláša, príprava balíčkov.
 • Vitaj Mikuláš - zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastému pokroku, rozvíjať slovnú zásobu. 
 • Vianočné tradície u nás - zvyšovať povedomie o zvykoch a ľudových tradíciách.
 • Vianočné pohľadnice - využiť odpadový materiál pri výrobe vianočných pohľadníc.

 

JANUÁR

 •  Zimná športová olympiáda - podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí realizáciou pohybových aktivít, sezónne aktivity využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.
 • Lyžiarsky výcvik pre predškolákov - rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti detí.

 

FEBRUÁR 

 • Fašiangy, Turíce - karneval, poznávať ľudové tradície podľa miestnych zvykov.
 • Kŕmime vtáčiky (výroba kŕmidla) - pochopiť význam starostlivosti o vtáčiky v zime.

 

 MAREC

 • Týždeň s knihou - rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, aktívne počúvanie s porozumením
 • Vítanie jari (vynášanie Moreny) - poznávať ľudové tradície, zvyky a obyčaje. 
 • Čo rozpráva potok (Deň vody 22.03.) - uvedomiť si dôležitosť vody v našich životoch. 
 • Ideme do školy spoločné stretnutie rodičov predškolákov pred vstupom do 1.ročníka, oboznámenie s cieľom depistáže (pracovník CPPaP).

 

APRÍL

 • Odomykanie lesa (Aktivity s pracovníkmi lesného závodu Žarnovica) - spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami.
 • Deň Zeme (24.04.) - čistá planéta.

 

MÁJ

 • Máj, máj, máj zelený - poznávať ľudové tradície podľa miestnych zvykov.
 • Ukážky kynológie - uvedomiť si nebezpečenstvo styku s neznámymi zvieratami, ale zároveň si uvedomiť, že pes je pomocník a priateľ človeka.  
 • Deň matiek (besiedka) – podporovať pozitívny vzťah s rodičmi, prezentovať poslanie MŠ

 

JÚN

 • Týždeň detských radostí (aktivity k MDD) - zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode; grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu.
 • Olympiáda pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.
 • Protech - podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, získavať reálne skúsenosti s predmetmi.
 • Kamaráti Ferda mravca - na základe prečítanej rozprávky spoločne s deťmi hľadať v prírode živočíchy z rozprávky.
 • Rozlúčka predškolákov (Sľub priateľstva)
Pin It

76skolaVážení rodičia v prílohe nájdete plán aktivit na šk.rok 2021/22

Pin It