Deti budú zaraďované do stabilných skupín – počet detí v skupine bude  max. 15. - skupiny sa meniť počas týždňa nebudú, súrodenci budú spolu v jednej triede

Prednostne budú prijaté deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

Materská škola bude informovať, koľko skupín môže  v pondelok  otvoriť v závislosti od personálnych možností – situácia sa môže zmeniť aj v priebehu víkendu – po otestovaní všetkých zamestnancov.

Pre rodičov deti, ktoré nastúpia je dôležité:

 • Obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti sa preukážunegatívnym výsledkom  antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke
 • V prípade, že dieťa bude sprevádzať iný člen rodiny, musí mať aktuálne negatívny test
 • Zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie – zamestnaní rodičia (príloha č.1), ostatní rodičia - ( príloha č.2)
 • Rodičia majú pri príchode do MŠ na tvári respirátor, deti rúško, dezinfikujú si ruky , personál MŠ odmeria dieťaťu teplotu.
 • Pri vstupe a v priestoroch MŠ dodržujú dvojmetrové odstupy.
 • Rešpektujú, že deti do materskej školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s dodržaním 2-metrových odstupov a v priestoroch MŠ sa nezdržujú.
 • Prinesú do MŠ jednorázovo – náhradné rúško do skrinky pre dieťa, dieťaťu fľašu s čistou vodou na pitie – pitný režim počas pobytu vonku, papierové vreckovky
 • Nedávajú deťom do MŠ žiadne hračky.
 • Počas mimoriadnej situácie si zuby deti po obede v MŠ neumývajú
 • Aktivity v materskej škole budú prebiehať prevažne v exteriéri, takže je potrebné prispôsobiť tomu oblečenie dieťaťa. V prípade ochladenia, dažďa, silného vetra, budú deti vo svojej triede.
 • Po prebratí dieťaťa sa nezdržiavajú v priestoroch MŠ (ani v interiéri ani v exteriéri)

Je dôležité bezodkladne informovať učiteľa a riaditeľa MŠ o podozrení na ochorenie Covid 19 a taktiež bezodkladne nahlásiť karanténu v rodine a dieťa ponechať minimálne 14 dní doma.

Veríme, že dôsledným dodržiavaním opatrení to spoločne a hlavne v ZDRAVÍ zvládneme!

Pin It

 V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla  do 30. apríla.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roka 2021/2022 dieťa narodené v termíne:

od 01.09.2014 do 31.08.2015 alebo dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

 Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar nad Hronom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách :

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,  Žiar nad Hronom (http://www.zsjanzh.edu.sk/)

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom (https://dvojka.edupage.org/)

Základná škola Jilemnického ul. č. 2,  Žiar nad Hronom (https://zsjilemnickehozh.edupage.org/)

na školský rok 2021/2022 uskutoční dňa:

                                      01. apríla 2021 (štvrtok) od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Forma: bez osobnej prítomnosti detí!

 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností konkrétnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností:

1. elektronickou formou: na stránke školy si nájde elektronickú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line  alebo do e - mailovej schránky školy najneskôr do 01.04.2021,

 2. ak má zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku: poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom najneskôr do 01.04.2021,

3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa bez prítomnosti dieťaťa v deň zápisu do školy (01.04.2021), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

Upozorňujeme, že termín a podmienky zápisu sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Pin It

 

na základe uznesenia zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom konaného dňa : 04.03.2021 , po prerokovaní s  RUVZ  ZH, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/10079:1-A1810 sa Mesto Žiar nad Hronom  ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo, že obnoví školské vyučovanie v prezenčnej forme ak to prevádzkové podmienky umožnia od  08.03.2021:

- v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách,

- v základných školách na prvom stupni,

- v školských kluboch,

- v zariadeniach školského stravovania,

- v základných školách na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov,  ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

- v základnej umeleckej škole  pre žiakov vo veku žiaka 1. stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Podmienky zabezpečenia prezenčného školského vyučovania:

-  prísne dodržiavanie  vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 v znení neskorších predpisov, Uznesenia vlády č. 123/2021, Manuálu Covid školský semafor pre školy,

-  obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti sa preukážu negatívnym výsledkom  antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

- osobám, ktoré budú sprevádzať dieťa, žiaka do priestorov ZŠ, MŠ, ZUŠ  sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.Tieto opatrenia sú stanovené z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany tak detí, žiakov a rodičov ako aj všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.

V prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ, kontaktujte zástupkyne na jednotlivých MŠ/EP e-mailom alebo SMS správou v termíne najneskôr do piatka 5. 3. 2021  do 10,00 hod.:

Zamestnaní rodičia detí, ktoré v súčasnosti MŠ navštevujú sa nemusia prihlasovať, automaticky s nimi počítame.

EP Rudenkova 1 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0908942001

 

Deti budú následne prijaté v závislosti od  prevádzkových a  personálnych možností MŠ/EP o čom vás budeme následne informovať.  Prednostne budú prijaté deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Pri prihlasovaní zvážte nutnosť nástupu do MŠ, v záujme zabezpečenia ochrany zdravia  vášho dieťaťa, vás a vašich rodinných príslušníkov pred ochorením na COVID 19.

Pin It

msVcielka

Chceme Vás aj tento rok poprosiť o podporu nášho OZ "Veselá Včielka". Vašu pomoc si vážime a veríme, že prispejete aj v tomto roku 2% z Vašich daní na dobrú vec - zlepšenie prostredia MŠ pre naše deti. Ďakujeme !

 

Attachments:
Download this file (vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf)vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf132 kB
Pin It

 

 

Vážení rodičia
Vzhľadom k tomu, že prevádzka Materskej školy a jej elokovaných pracovísk bola v mesiaci FEBRUÁR obmedzená len pre rodičov pracujúcich pre kritickú infraštruktúru a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu, rodičia detí, ktoré sa nezúčastnili VVP v MŠ ani jeden deň, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ NEUHRÁDZAJÚ (žiadosti o prerušenie dochádzky a odpustenie príspevku sa nepodávajú!!).
Deti, ktoré sa zúčastnili VVP v MŠ aspoň jeden deň, uhrádzajú príspevok v sume, ktorá je určená vo VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom v platnosti od 1.1.2021.

Pin It