Zameranie
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne aktivity, na rozvíjanie ľudových tradícií, na rozvíjanie zdravého spôsobu života, a všetkého, čo so zdravím súvisí.
O spoluprácu s detskými jasľami, zabezpečenie plynulého prechodu detí z DJ do MŠ

 

Cieľ
Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti

 

Špecifické ciele:
1.) Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
2.) Utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti.
3.) Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.
4.) Zabezpečiť plynulý prechod detí z detských jasieľ do elokovanej triedy.

 

Charakteristika:
ET Ul. Sládkovičova č.1 Žiar nad Hronom sa nachádzajú vo výhodnej lokalite mesta, v účelovej budove. Budova má hospodársku časť, v ktorej je účelová kuchyňa a skladovacie priestory. V priestoroch ET je jedno oddelenie mestských detských jasieľ.

 

Exteriér:
K objektu patrí aj veľká trávnatá školská záhrada a dvor vybavený záhradným zariadením. Na školskom dvore sú 2 veľké pieskoviská. Po okrajoch záhrady sú 4 drevené domčeky, ktoré slúžia v lete na oddych detí, na realizáciu tvorivých hrových aktivít. Prístupovú cestu lemujú tuje, v záhrade sú smreky a borovice. Okrasou dvora sú 2 veľké terasy, ktoré slúžia na pohybovo-relaxačnú činnosť detí, na uplatňovanie sezónnych činností, bezpečný pobyt vonku a loptové hry. Priestorové členenie a vybavenie školského dvora vytvára pre dieťa priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. V záhrade je vytvorený priestor na environmentálne aktivity, ako aj priestor na oddych a relaxáciu. V celom areáli ET je veľa zelene, okrasných kríkov, kvetov, ktoré spríjemňujú celkové prostredie pre deti , rodičov a zamestnancov.

 

Interiér:
V interiéri ET máme 3 triedy pre deti od 3-6 rokov so samostatnými šatňami, hygienickými zariadeniami a spálňami. Jedna trieda pre 2 ročné deti zabezpečuje plynulý prechod detí z DJ a tiež má samostatnú spálňu. Triedy sú pomerne dobre vybavené didaktickou technikou, učebnými pomôckami, hračkami , materiálnym vybavením a 4 PC pre deti.
Herňa, ako edukačné prostredie dáva deťom priestor pre hrové, pracovné aktivity, voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.
V budove sú vytvorené priestory na cvičenie detí / vestibul/.Pre učiteľky je vytvorená miestnosť / knižnica/ na štúdium odbornej literatúry, tiež s možnosťou práce na PC a odborný rast aj prostredníctvom získavania informácií cez internet.
Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom zariadenia školského stravovania vo vlastnej budove.
Spĺňa podmienky zdravého stravovania detí v zariadení.
Materiálno-technické a priestorové podmienky ET vyhovujú hygienickým, estetickým podmienkam a najmä požiadavkám školy , z hľadiska vplyvu na plnenie cieľov ŠVP a poslania predškolského zariadenia.

 

Projekty:
Naučme deti chrániť prírodu a zachovať zem pre budúce generácie, Zachovávajme a vážme si dedičstvo starých otcov a materí, Podporovať fyzické a duševné zdravie detí, Škôlka bez slzičiek, Putujeme prírodou s ježkom Ekojožkom, Zeleň patrí deťom, Zdravý úsmev, Adamko hravo a zdravo, Škôlka bez slzičiek, Protech.

 

Aktivity:
Práca s PC, plavecké hry vo vode, výučba Aj, Protech,ľudové tradície,výtvarné aktivity.

 

 

 

Pin It