PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018 Rudenkova 1 trieda Aleš

Názov aktivity

 

 

OKTÓBER

 

Halloweenska párty- využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom

 

 

Darček pre starých rodičov- rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

 

 

NOVEMBER

 

Svetový deň výživy- ochutnávka ovocia a zeleniny Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.

 

 

DECEMBER

Posedenie s Mikulášom- zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu

 

 

JANUÁR

Návšteva hvezdárne-  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup

 

 

Staráme sa o vtáky v zime-  Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

 

 

FEBRUÁR

Fašiangy, turíce -Fašiangový karneval- Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.

 

 

MAREC

Plaváreň-  podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

 

 

 

 Návšteva knižnice-formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

 

 

APRÍL

Návštevou hasičov v MŠ vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami.

 

 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov – výroba darčekov

 

 

JÚN

Protech- Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí, zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov. Podporovať tvorivé myslenie a experimentovanie.

 

 

Rozlúčka predškolákov - sľub priateľstva

 

 

 

MDD- zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode.

 

 

Olympiáda-    Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku

 

 

 
Pin It

PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI)

 MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš

ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018

SEPTEMBER

Názov aktivity

 

Vitajte v škôlke- účasť rodičov pri  adaptácii nových detí na prostredie MŠ

 

OKTÓBER

Jesenné tvorivé dielne s rodičmi- zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny

 

NOVEMBER

 

Deň materských škôl- Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami,

 

DECEMBER

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi – spoločné aktivity detí a rodičov

 

Vianočná besiedka s rodičmi- program pre rodičov

 

FEBRUÁR

Fašiangový karneval - spolupráca pri príprave masiek, organizácii karnevalu

 

APRÍL

Tvorivé veľkonočné dielne- spoločné aktivity detí a rodičov

 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov- program pre rodičov

 

Pin It