PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020 Rudenkova 1 trieda Aleš

Názov aktivity

Zodpovedná:

Splnené:

OKTÓBER

 

Halloweenska párty- využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom

A.Lukačková

 

Darček pre starých rodičov- rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

L.Výbošťoková

 

NOVEMBER

 

Svetový deň výživy- Pozorovanie sušenia jabĺk, ochutnávka, porovnávanie s čerstvým.(ERASMUS+)

A.Lukačková

 

DECEMBER

Posedenie s Mikulášom- zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu

L.Výbošťoková

 

JANUÁR

Návšteva hvezdárne-  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup

A.Lukačková

 

Staráme sa o vtáky v zime-  Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí-. Vytvoriť kŕmidlo, zavesiť na strom, sledovať vtáky. (ERASMUS+)

A.Lukačková

 

FEBRUÁR

Fašiangy, turíce -Fašiangový karneval- Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.

A.Lukačková

 

MAREC

Hry s počítačom- Digitálne technológie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku

 

 

 Návšteva knižnice-formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

L.Výbošťoková

A.Lukačková

 

APRÍL

Návštevou hasičov v MŠ vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami.

Z.Sitárová

 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov, deň rodiny – výroba darčekov

Výroba ,,mechária“. V sklenenej nádobe na hline položené machy. Pozorovať nekvetúce rastliny.(ERASMUS+)

A.Lukačková

 

JÚN

Mladý technik- Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí, zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov. Podporovať tvorivé myslenie a experimentovanie.

L.Výbošťoková

 

Rozlúčka predškolákov - sľub priateľstva

 

A.Lukačková

 

MDD- zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode, zaraďovať experimenty, uplatňovať bádateľský prístup.

A.Lukačková

 

Olympiáda-    Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku

 

L.Výbošťoková

 
Pin It

PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI)

 MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš

ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020

 

SEPTEMBER

 

Názov aktivity

Zodpovedná:

Splnené:

Vitajte v škôlke- účasť rodičov pri  adaptácii nových detí na prostredie MŠ

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

OKTÓBER

 

Jesenné tvorivé dielne s rodičmi- zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

NOVEMBER

   

Deň materských škôl- Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami,

A.Lukačková

 

DECEMBER

 

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi – spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

Vianočná besiedka s rodičmi- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

JANUÁR

 

 

Triedne kŕmidlo- Deti z domu prinesú semienka a loj, vyrobíme kŕmidlo

A.Lukačková

L.Výbošťoková

ERASMUS+

FEBRUÁR

 

 

Fašiangový karneval - spolupráca pri príprave masiek, organizácii karnevalu

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

APRÍL

 

Tvorivé veľkonočné dielne- spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 

MÁJ

 

Deň matiek, deň otcov- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
       
Pin It
Pin It